Print
PDF

ALLAH MEMBENARKAN UMAT MUHAMMAD MELAKUKAN SUJUD DI HARI QIAMAT

Alhamdulillah dengan rasa syukur ke hadrat Allah s.w.t yang dengan rahmat dan inayah-Nya, kami dapat menyelesaikan buku Himpunan Hadist Qudsi sebagai bekal da'wah dan pembina peribadi muslim untuk disebarluaskan di kalangan masyarakat, dan khususnya sebagai bekal pelengkap yang sederhana bagi para muballigh dan da'i di masyarakat kita.

 


Kandungan isi buku ini hanya berisi haidist - hadist yang berhubungan dengan pembinaan akhlaqul karimah dan pembinaan pribadi muslim. Tegur sapa dari para arif bijaksana, sangat kami harapkan untuk perbaikan buku ini selanjutnya, dan sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kepada Allah SWT kami mohan taufiq dan hidayah­Nya, semoga usaha ini senantiasa dalam keredhaan-Nya. Amin.

Rembang, 12 Rabi'ul Awwal 1420
Penyusun

 

________________________________________
ALLAH MEMBENARKAN UMAT MUHAMMAD MELAKUKAN SUJUD DI HARI QIAMAT
________________________________________


Artinya :
Dari Abu Rurdah dari ayahnya, ia berkata : Rasulullah saw. bersabda: "Apabila Allah mengumpulkan makhluk pada hari Qiyamat, maka Allah mengizinkan umat Muhammad untuk bersujud, lalu mereka sujud lama, Kemudian diucapkan : "Angkatlah kepalamu, karena Kami telah menjadikan hari-harimu itu sehagai tebusanmu dari neraka (Hadits ditakhrij oleh Ibnu Majah).

Balik ke muka depan

“Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, saudara-saudara kami serta sahabat-sahabat kami. Dan Engkau kurniakanlah rahmatMu kepada seluruh hamba-hambaMu. Ya Allah, dengan rendah diri dan rasa hina yang sangat tinggi. Lindungilah kami dari kesesatan kejahilan yang nyata mahupun yang terselindung. Sesungguhnya tiadalah sebaik-baik perlindung selain Engkau. Jauhkanlah kami dari syirik dan kekaguman kepada diri sendiri. Hindarkanlah kami dari kata-kata yang dusta. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu.”