Print
PDF

DAFTAR ISI IHYA ULUMIDDIN JILID 3

DAFTAR ISI

KITAB BAHAYA LIDAH

Bahaya Pertama: Perkataan pada yang tidak memerlukan
Bahaya Kedua: Perkataan yang berlebihan
Bahaya Ketiga: Bercakap kosong pada batil
Bahaya Keernpat: Perbantahan dan pertengkaran
Bahaya Kelima: Permusuhan  
Bahaya Keenam: Berbuat dalamnya keluar kata-kata dalam rahang
Bahaya Ketujuh: Kekejian, makian dan kekotoran lidah
Bahaya Kedelapan: Mengutuk
Bahaya Kesembilan: Nyanyian dan syair
Bahaya Kesepuluh: Senda-gurau
Bahaya Kesebelas: Ejekan dan memperolok-olok
Bahaya Keduabelas: Membuka rahasia
Bahaya Ketigabelas: Janji dusta
Bahaya Keempatbelas: Dusta pada perkataan dan sumpah
Bahaya Kelimabelas: Umpatan
    Penjelasan: Arti umpatan dan batas-batasnya
    Penjelasan: Bahwa umpatan itu tidak terbatas pada lidah
    Penjelasan: Sebab-sebab yang menggerakkan kepada umpatan
    Penjelasan: Pengharaman mengumpat dengan hati
    Penjelasan: Halangan-halangan yang membolehkan mengumpat
Penjelasan: Kafarat umpatan
Bahaya Keenambelas: Fitnah (namimah)
    Penjelasan: Batas fitnah dan apa yang harus diperbuat
Bahaya Ketujuhbelas: Perkataan orang yang berlidah dua
Bahaya Kedelapanbelas: Pujian
Bahaya Kesembilanbelas: Lalai dari kesalahan yang halus-halus
Bahaya Keduapuluh: Pernyataan orang awwam tentang sifat-sifat Allah

KITAB TERCELANYA MARAH, DENDAM DAN DENGKI

    Penjelasan: Tercelanya marah
    Penjelasan: Hakikat marah
    Penjelasan: March, adakah mungkin dihilangkan pokoknya dengan
    Penjelasan: Sebab-sebab yang mengobarkan kemarahan
    Penjelasan: Obat marah sesudah berkobarnya
Keutamaan Menahan Kemarahan
    Penjelasan: Keutamaan tak lekas marah (hilmun)
    Penjelasan: Kadar perkataan yang boleh, untuk menuntut beta
Pembicaraan: Tentang arti dendam
Keutamaan: Memberi ma'af dan berbuat ihsan
Keutamaan Belas Kasihan
Pembicaraan: Tentang tercelanya dengki
    Penjelasan: Hakikat dengki, hukumannya
    Penjelasan: Sebab tentang banyaknya kedengkian
    Penjelasan: Obat yang akan meniadakan penyakit kedengkian
    Penjelasan: Kadar yang harus pada meniadakan kedengkian

KITAB TERCELA DUNIA – Yaitu: Kitab Keenam dari "Rubu' yang membinasakan" dari Kitab "Ihya' 'Ulumiddin"

    Penjelasan: Tercelanya dunia
Pengajaran-pengajaran tercelanya dunia dan sifatnya dunia
Penjelasan: Sifat dunia dengan contoh-contoh
Hakikat dunia dan yang sebenarnya dunia itu pada hak seseorang hamba Allah
Hakikat dunia, mengenai diri dunia itu dan kesibukan kesibukannya yang menghabiskan cita-cita makhluk. Sehingga dunia itu, melupakan mereka kepada diri mereka, kepada Khalik mereka, tempat datang dan tempat perginya mereka

KITAB TERCELANYA KIKIR DAN TERCELANYA CINTA HARTA –Yaitu: Kitab Ketujuh dari "Rubu' yang membinasakan" dari Kitab `Ihya' 'Ulumiddin"

    Penjelasan: Tercelanya harta dan makruh mencintainya
    Penjelasan: Terpujinya harta dan berhimpun di antara puji dan cela
    Penjelasan: Penguraian bahaya harta dan faedahnya
Penjelasan: Tercela rakus dan loba dan terpuji qana'ah dan tidak mengharap dari apa yang di tangan manusia
Penjelasan: Obatnya rakus dan loba dan obat yang dapat diusahakan untuk sifat qana'ah
Penjelasan: Keutamaan Sifat Pemurah
Ceritera (Hikayat): Tentang orang-orang pemurah
    Penjelasan: Tercelanya kikir
Ceritera-Ceritera: Tentang orang-orang kikir
Penjelasan: Mengutamakan orang lain (al-iitsaar) dan kelebihan sifat al-iitsaar ini
Penjelasan: Batas sifat pemurah dan kikir dan hakikat sifat pemurah dan kikir itu
Penjelasan: Obatnya kekikiran
Penjelasan: Kumpulan tugas-tugas yang terpikul kepada hamba Allah pada hartanya
Penjelasan: Tercelanya kaya dan terpujinya miskin


KITAB TERCELANYA KEMEGAHAN DAN RIA – Yaitu: Kitab Kedelapan dari "Rubu' yang membinasakan" dari Kitab "Ihya' 'Ulumiddin"

    Penjelasan: Tercelanya kemasyhuran dan tersiarnya suara
    Penjelasan: Keutamaan khumul
    Penjelasan: Tercelanya suka kemegahan
    Penjelasan: Arti kemegahan dan hakikatnya
Penjelasan: Sebabnya kemegahan itu disukai menurut tabi'at, sehingga tiada hati manusia yang terlepas daripadanya, selain dengan kerasnya mujahadah
Penjelasan: Kesempurnaan hakiki dan kesempurnaan bayangan yang tiada hakikat baginya
Penjelasan: Apa yang dipuji dari kecintaan kemegahan dan apa yang dicela
Penjelasan: Sebab pada mencintai pujian dan sanjungan, senangnya jiwa dengan pujian, keeenderungan tabi'at (karakter) manusia kepadanya, marahnya jiwa kepada celaan dan larinya jiwa kepada celaan
Penjelasan: Pengobatan kesukaan kemegahan
Penjelasan: Cara pengobatan kesukaan dipuji dan kebencian dicaci
Penjelasan: Obat kebencian cacian
Penjelasan: Perbeclaan keadaan manusia tentang pujian dan celaan

BAHAGIAN KEDUA DARI KITAB: TENTANG MENCARI KEMEGAHAN DAN KEDUDUKAN DENGAN IBADAH

    Penjelasan: Tercelanya ria
    Penjelasan: Hakikat ria dan apa yang diriakan
    Penjelasan: Tingkat-tingkat ria
Penjelasan: Ria yang tersembunyi yang lebih tersembunyi dari merangkaknya semut
Penjelasan: Apa yang membinasakan amal dari ria yang tersembunyi dan yang terang dan apa yang tidak membinasakan
Penjelasan: Obat ria dan jalan mengobati tentang ria
Penjelasan: Keringanan pada maksud melahirkan ta'at
Penjelasan: Keringanan pada menyembunyikan dosa, kebencian dilihat manusia kepadanya dan kebencian dicela manusia kepada dirinya
Penjelasan: Meninggalkan ta'at, karena takut ria dan masuk bahaya
Penjelasan: Apa yang shah dari kerajinan hamba bagi ibadah, disebabkan dilihat makhluk dan apa yang tidak shah
Penjelasan: Apa yang seyogianya bagi murid untuk mengharuskan dirinya sebelum amal, sesudah amal dan dalam amal

KITAB TERCELANYA TEKEBUR DAN 'UJUB – Yaitu: Kitab Kesembilan dari "Rubu' yang membinasakan" dari Kitab "Ihya' 'Ulumiddin"

    Penjelasan: Tercelanya tekebur (sombong)
Penjelasan: Tercelanya keangkuhan dan melahirkan bekas-bekas kesombongan pada berjalan dan menarik kain
Penjelasan: Keutamaan merendahkan diri
Penjelasan: Hakikat sombong dan bahayanya
Penjelasan: Orang yang disombongi, tingkat-tingkat dan bahagian bahagiannya dan buah (hasil) kesombongannya padanya
Penjelasan: Apa yang dengan itu, menjadi sombong
Penjelasan: Tentang penggerak-penggerak kepada kesombongan dan sebab-sebab yang membangkitkannya
Penjelasan: Tentang akhlak orang-orang yang merendahkan diri dan kumpulan yang lahir padanya oleh bekas merendahkan diri dan menyombongkan diri
Penjelasan: Jalan pada mengobati kesombongan dan mengusahakan tawadhu' bagi kesombongan itu
Penjelasan: Tujuan latihan pada akhlak tawadhu'

BAHAGIAN KEDUA DARI KITAB INI: TENTANG 'UJUB

    Penjelasan: Tercelanya 'ujub dan bahaya-bahayanya
    Penjelasan: Bahaya 'ujub
    Penjelasan: Hakikat 'ujub dan kebanggaan diri serta batasnya
    Penjelasan: Pengobatan 'ujub secara keseluruhan
Penjelasan: Bahagian-bahagian apa yang menyebabkan 'ujub dan penguraian pengobatannya

KITAB TERCELANYA TERPEDAYA

Penjelasan: Tercela terperdaya, hakikat dan contoh

KITAB TAUBAT

Sendi Pertama: Tentang diri taubat itu sendiri
Sendi Kedua (Rukun Kedua): Mengenai dari apa tobat itu
Sendi Ketiga: Tentang kesempurnaan tobat

KITAB TENTANG SABAR DAN SYUKUR

Bahagian Pertama: Tentang sabar
    Penjelasan: Keutamaan sabar
    Penjelasan: Hakikat sabar dan maknanya
    Penjelasan: Adanya sabar itu separuh iman
Penjelasan: Nama-nama yang membaru bagi sabar
Penjelasan: Bahagian-bahagian sabar
Penjelasan: Tempatnya sangkaan diperlukan kepada sabar
Penjelasan: Obat sabar
Bahagian Kedua: Dari Kitab Tentang Syukur
Rukun Pertama: Tentang syukur itu sendiri
    Penjelasan: Batas syukur dan hakikatnya
    Penjelasan: Jalan penyingkapan tutup dari kesyukuran terhadap Allah Ta'ala
    Penjelasan: Pembedaan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala
    Penjelasan: Hakikat rahmat dan bahagian-bahagiannya
    Penjelasan: Wajah contoh pada banyaknya nikmat-nikmat Allah Ta'ala
Tepi Pertama: Mengenai nikmat-nikmat Allah Ta'ala
Tepi Kedua: Tentang jenis-jenis nikmat
Tepi Ketiga: Tentang nikmat Allah Ta'ala pada menjadikan qudrah
Tepi Keempat: Tentang nikmat Allah Ta'ala pada pokok-pokok
Tepi Kelima: Tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala mengenai sebab-sebab
Tepi Keenam: Mengenai perbaikan makan
Tepi Ketujuh: Tentang perbaikan orang-orang yang memperbaiki
Tepi Kedelapan: Tentang penjelasan nikmat Allah Ta'ala
    Penjelasan: Sebab yang memalingkan makhluk claripacla bersyukur
Rukun Ketiga: Dari Kitab sabar dan syukur
    Penjelasan: Cara berkumpulnya sabar dan syukur
    Penjelasan: Kclebihan nikmat atas bencana
    Penjelasan: Yang lebih utama dari sabar dan syukur

“Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, saudara-saudara kami serta sahabat-sahabat kami. Dan Engkau kurniakanlah rahmatMu kepada seluruh hamba-hambaMu. Ya Allah, dengan rendah diri dan rasa hina yang sangat tinggi. Lindungilah kami dari kesesatan kejahilan yang nyata mahupun yang terselindung. Sesungguhnya tiadalah sebaik-baik perlindung selain Engkau. Jauhkanlah kami dari syirik dan kekaguman kepada diri sendiri. Hindarkanlah kami dari kata-kata yang dusta. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu.”