Print
PDF

DAFTAR ISI IHYA ULUMIDDIN JILID 4

DAFTAR ISI IHYA ULUMIDDIN JILID 4

KITAB TAKUT DAN HARAP


Penjelasan: Hakikat harap


Penjelasan: Keutamaan harap dan menggalakkan pada harap

Penjelasan: Ubat harap dan jalan yang berhasil daripadanya keadaan harap dan mengeras harap itu

Bahagian Kedua: Dari Kitab: Tentang Takut                           

Penjelasan: Hakikat takut


Penjelasan: Tingkat-tingkat takut dan perbedaannya tentang kuat dan lemahnya


Penjelasan: Bahagian-bahagian takut, dengan dikaitkan kepada apa  yang ditakutkan

Penjelasan: Keutamaan takut dan penggalakan kepada takut

Penjelasan: Bahwa yang lebih utama, ialah: kerasnya ketakutan at au kerasnya harapan atau keduanya sedang


Penjelasan: Ubat, yang dengan ubat itu, tertariklah akan keadaan takut

Penjelasan: Arti su-ul-khatimah

Penjelasan: Hal-ehwal nabi-nabi dan malaikat-malaikat a.s. tentang  takut


Penjelasan: Hal-ehwal para shahabat, tabi'in, salaf dan orang-orang  shalih tentang  sangatnya takut


KITAB FAKIR DAN ZUHUD

Bahagian Pertama: Dari kitab ini, tentang: Fakir


Penjelasan: Hakikat fakir dan perbedaan hal-ehwal orang fakir dan nama-namanya

Penjelasan: Keutamaan fakir secara mutlak


Penjelasan: Keutamaan kekhususan orang-orang fakir, dari orang-orang yang redha, orang-orang yang bersifat merasa cukup dan orang-orang  yang benar


Penjelasan: Keutamaan fakir atas kaya

Penjelasan: Adab sopan orang fakir pada kefakirannya

Penjelasan: Adab sopan orang fakir pada menerima pemberian orang, apabila datang kepadanya, tanpa diminta

Penjelasan: Pengharaman. meminta tanpa darurat dan adab sopan  orang fakir yang sangat memerukan pada meminta              

Penjelasan: Kadar orang kaya yang diharamkan meminta              

Penjelasan: Hal-ehwal orang-orang yang meminta           

Bahagian Kedua Dari Kitab Ini: Tentang Zuhud    

Penjelasan: Hakikat zuhud        

Penjelasan: Keutamaan zuhud                                 

Penjelasan: Darajat zuhud dan bahagian-bahagiannya, dengan dikaitkan kepada zuhud itu sendiri, kepada yang tidak disukai dan kepada  yang disukai    

Penjelasan: Penguraian zuhud, mengenai yang penting dari kehidupan

Penjelasan: Tanda-tanda zuhud                KITAB TAUHID DAN TAWAKKAL

Penjelasan: Keutamaan tawakkal             

Penjelasan: Hakikat tauhid yang menjadi pokok tawakkal             

Bahagian Yang Kedua Dari Kitab: Tentang Hal-ehwal• Tawakkal  Dan Amal Perbuatannya               

Penjelasan: Hal tawakkal              

Penjelasan: Apa yang dikatakan para syaikh tentang hal-ehwal tawakkal               

Penjelasan: Amal perbuatan orang-orang yang bertawakkal

Penjelasan: Tawakkalnya orang yang berkeluarga             

Penjelasan: Hal-ehwal orang-orang yang bertawakkal dalam menyangkutnya dengan sebab-sebab, dengan memberikan contoh       

Penjelasan: Adab bagi orang-orang yang bertawakkal, apabila harta¬bendanya dicuri orang

Penjelasan: Bahwa meninggalkan berubat kadang-kadang dipujikan pada sebahagian hal dan menunjukkan kepada kuatnya tawakkal

Penjelasan: Tolakan at as orang yang mengatakan, bahwa meninggalkan berubat itu lebih utama dengan setiap keadaan               

Penjelasan: Hal-ehwal orang-orang yang bertawakkal, pada melahirkan sakit dan menyembunyikannya                


KITAB KASIH-SAYANG, RINDU, JINAK HATI DAN RIDLA

Penjelasan: Dalil-dalil syara' tentang kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala`         

Penjelasan: Hakikat kasih-sayang dan sebab-sebabnya dan pemastian makna kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala                 

Penjelasan: Bahwa yang mustahak bagi kecintaan, ialah Allah Tuhan Yang Maha Esa .      

Penjelasan: Bahwa kelazatan yang paling agung dan paling tinggi, ialah: mengenal Allah Ta'ala .   

Penjelasan: Sebab pada tambahnya memandang pada kelazatan akhirat atas ma'rifah pada dunia            

Penjelasan: Sebab-sebab yang menguatkan kecintaan kepada Allah Ta'ala           

Penjelasan: Sebab pada berlebih kurangnya manusia pada cin    

Penjelasan: Sebab pada pendeknya pemahaman makhluk (manusia) daripada mengenal (ma'rifah) kepada Allah S.W.t.    

Penjelasan: Makna rindu kepada Allah Ta'ala      

Penjelasan: Kecintaan Allah bagi hamba dan maknanya                 

Pembicaraan: Tentang tanda-tanda kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala

Penjelasan: Makna kejinakan hati dengan Allah Ta'ala    

Penjelasan: Makna berkembang dan bersangatan cinta, yang dihasilkan oleh kerasnya kejinakan hati     

Uraian: Tentang makna ridla (senang) dengan qadla Allah Ta'ala dan hakikatnya. Dan apa yang tersebut dalam Agama ten tang kelebihannya    

Penjelasan: Keutamaan ridla .     

Penjelasan: Hakikat-hakikat ridla dan gambarannya pada yang menyalahi hawa-nafsu    

Penjelasan: Bahwa do'a itu tiada bertentangan dengan ridla        

Penjelasan: Bahwa lari dari negeri, yang menjadi tempat sangkaan perbuatan-perbuatan maksiat dan mencelanya, tidaklah mencederakan ridla       

Penjelasan: Sejumlah dari ceritera-ceritera orang-orang yang mencintai, ucapan-ucapan dan mukasyafah-mukasyafah mereka       

Penyudahan Kitab: Dengan kalimat-kalimat yang bercerai-berai, yang menyangkut dengan kecintaan yang dimanfaatkan    KITAB NIAT, IKHLAS DAN BENAR       

Bab Pertama: Tentang niat          

Penjelasan: Hakikat niat                

Penjelasan: Rahasia sabdanya Nabi s.a.w.            

Penjelasan: Uraian Amal-amal perbuatan dengan niat    

Penjelasan: Bahwa niat itu tidak masuk di bawah pilihan                

Bab Kedua: Tentang lkhlas, Keutamaannya, Hakikatnya dan Darajat-darajatnya 

Penjelasan: Hakikat Ikhlas            

Penjelasan: Kata-kata para syaikh tentang ikhlas               

Penjelasan: Darajat percampuran dan bahaya pengotoran ikhlas               

Penjelasan: Hukum amal yang bercampur dan berhaknya pahala dengan amal itu             

Bab Ketiga: Tentang Benar, Keutamaannyadan Hakikatnya          

Penjelasan: Hakikat benar, makna dan tingkat-tingkatnya             


KITAB AL-MURAQABAH DAN AL-MUHASABAH

Maqam Pertama dari AI-Murabathah lalah: AI-Musyarathah       

AI-Murabathah Kedua: AI-Muraqabah (memperhatikan perbuatan diri)

Penjelasan: Hakikat AI-Muraqabah dan darajat-darajatnya          

AI-Murabathah Ketiga: Memperhitungkan diri sesudah berbuat                

PenjelaSan: Hakikat AI-Muhasabah sesudah amal perbuatan       

AI-Murabathah Keempat: Tentang penyiksaan diri atas keteledorannya

AI-Murabathah Kelima: AI-Mujahadah 

AI-Murabathah Keenam: Tentang Penghinaan diri dan pencelaannya     KITAB TAFAKKUR

Keutamaan Tafakkur                      

Penjelasan: Hakikat fikir dan buahnya                    

Penjelasan: Jalan-jalannya pikiran                            

Penjelasan: Cara tafakkur tentang ciptaan Allah Ta'ala                  KITAB MENGINGATI MATI DAN SESUDAHNYA

Bab Pertama: Tentang mengingat mati dan penggemaran pad a membanyakkan dari mengingatnya

Penjelasan: Kelebihan mengingat mati bagaimanapun adanya    

Penjelasan: Jalan pada men-takhik-kan mengingati dalam hati   

Bab Kedua: Tentang panjang angan-angan, keutamaan pendek angan-angan, sebab panjangnya dan cara mengubatinya   

Penjelasan: Sebab mcngenai panjangnya angan-angan dan cara meng-ubatinya                

Penjelasan: Tingkat-tingkat manusia pada panjang angan-angan dan pendeknya               

Penjelasan: Bersegera kepada beramal dan menjaga diri dari bahaya kelambatan             

Bab Ketiga: Tentang sakratul maut, kesukarannya dan yang disunatkan dari hal keadaan padanya             

Penjelasan: Yang disunatkan dari hal keadaan orang yang mendekati mati, ketika mati   

Penjelasan: Keluhan ketika bertemu dengan malakul maut dengan cerita-cerita yang dilahirkan oleh lisan keadaan (lisanul-hal) daripadanya              

Bab Keempat: Tentang wafatnya Rasulullah s.a.w. dan para khulafa'-Rasyidin sesudahnya            

Wafat Rasulullah s.a.w.                 

Wafat Abubakar Ash-Siddiq r.a.                 

Wafat Umar bin AI-Khattab r.a.                 

Wafat Usman r.a.             

Wafat Ali r.a.      Bab Kelima: Tentang pembicaraan orang-orang yang ihti-dlar (yang mendekati ajal) dari khalifah-khalifah, amir-amir dan orang-orang shalih 

Penjelasan: Ucapan-ucapan segolongan dari kekhususan orang-orang shalih dari para shahabat                

Bab Keenam: Tentang ucapan orang-orang arifin, mengenai janazah, kuburan dan hukum ziarah k'ubur                 

Penjelasan: Hal kuburan dan perkataan mereka mengenai kubur              

Beberapa bait syairyang terdapat, tertulis pada kuburan               

Penjelasan: Ucapan-ucapan mereka itu ketika meninggalnya anak           

Penjelasan: Ziarah kubur dan do'a bagi mayat dan yang berhubungan dengan itu              

Bab Ketujuh: Tentang hakikat mati dan yang dijumpai oleh orang yang mati         

Penjelasan: Perkataan kuburbagi mait   

Penjelasan: Azab kubur dan pertanyaan Munkar dan Nakir          

Penjelasan: Pertanyaan Munkar dan Nakir           

Bab Kedelapan: Tentang yang diketahui dari hal keadaan orang mati dengan mukasyafah             

Penjelasan: Tidur (mimpi dalam tidur) yang menyingkapkan hal-ehwal orang-orang yang sudah mati

PenjeJasan: Tidur para syaikh     

Bahagian Kedua: Dari Kitab Mengingati Mati, tentang hal-ehwal orang mati dari waktu tiupan sangka-kala            

Sifat Tiupan sangka-kala                

Sifat Bumi padang mahsyar dan penduduknya   

Sifat Keringat     

Sifat Panjangnya Hari Kiamat      

Sifat Hari Kiamat, Bala-bencana Dan Nama-namanya       

Sifat Tanya-menanyakan (AI-Musaa-alah)            

Sifat Neraca      

Sifat Permusuhan Dan Penolakan Kezaliman       

Sifat Titian           

Sifat Syafa-'at    

Sifat AI-Haudl (Kolam)   

Pembicaraan: Tentang sifat neraka jahannam     

Pembicaraan: Tentang sifat syurga dan jenis-jenis nikmatnya      

Sifat dinding syurga, Jantai-lantainya, kayu-kayuannya dan sungai-sungainya      

Sifat pakaian penduduk syurga. tikar. tempat tidur, ranjang dan tenda mereka   

Sifat makanan penduduk syurga               

Sifat Bidadari dan muda-remaja                

PenjeJasan: Kalimat-kalimat yang bercerai-berai dari sifat-sifat penduduk syurga              

Sifat Melihat dan memandang kepada WAJAH Allah        

Kami menyudahi kitab ini dengan Bab:

Tentang Keluasan Rahmat Allah Ta'aJa, atas jalan mengambil sempena  pada yang demikian itu                 


Kata penutup dari penterjemah

Kata Penutup dari Penyalin

“Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, saudara-saudara kami serta sahabat-sahabat kami. Dan Engkau kurniakanlah rahmatMu kepada seluruh hamba-hambaMu. Ya Allah, dengan rendah diri dan rasa hina yang sangat tinggi. Lindungilah kami dari kesesatan kejahilan yang nyata mahupun yang terselindung. Sesungguhnya tiadalah sebaik-baik perlindung selain Engkau. Jauhkanlah kami dari syirik dan kekaguman kepada diri sendiri. Hindarkanlah kami dari kata-kata yang dusta. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu.”