Print
PDF

8. Terjemahan Hadits dari Shahih Muslim - Kitab SHOLAT IED

Kitab Sholat Ied

1. Dibolehkan kaum wanita keluar pada hari raya menuju tempat Sholat dan mendengarkan khutbah dengan memisahkan diri dari kaum lelaki

             Hadis riwayat Ibnu Abbas, ia berkata:

Aku pernah ikut Sholat Idil Fitri bersama Nabi, Abu Bakar r.a., Umar  r.a.  dan Uthman  r.a. .. Mereka semua melakukan Sholat Ied sebelum khutbah, kemudian ia berkhutbah, ia berkata: Rasulullah turun, seola-olah aku melihat beliau ketika beliau dengan isyarat tangan mempersilakan kaum lelaki duduk. Kemudian beliau berjalan di antara barisan sampai ke tempat para wanita. Beliau disertai Bilal. Lalu beliau membaca: Hai Nabi, apabila para wanita yang beriman mendatangimu untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah. Beliau membaca ayat ini hingga akhir. Lalu beliau bertanya: Apakah kalian akan berjanji setia? Seorang wanita satu-satunya di antara mereka menjawab tegas: Ya, wahai Nabi Allah! Saat itu tidak diketahui siapa wanita tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda: Bersedekahlah kalian! Bilal membentangkan pakaiannya seraya berkata: Marilah, demi bapak ibuku sebagai tebusan kalian! Mereka pun segera melemparkan gelang dan cincin ke dalam pakaian Bilal. (Shahih Muslim No.1464)

             Hadis riwayat Jabir bin Abdullah, ia berkata:

Bahwa Nabi pernah melaksanakan Sholat hari Raya Fitri. Beliau memulai dengan Sholat terlebih dahulu. Sesudah itu beliau berkhutbah kepada kaum muslimin. Selesai khutbah Nabi turun dan mendatangi kaum wanita. Beliau memberikan peringatan kepada mereka sambil berpegangan pada tangan Bilal. Lalu Bilal membentangkan pakaiannya dan para wanita memberikan sedekah. (Shahih Muslim No.1466)

             Hadis riwayat Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah Al-Anshari, ia berkata:

Dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha telah mengabarkanku dari Ibnu Abbas dan dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari, keduanya berkata: Tidak ada azan bagi Sholat hari raya Idil fitri atau Idil adha. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang itu, lalu Jabir bin Abdullah Al-Anshari memberitahukan kepadaku bahwa tidak ada azan untuk Sholat hari raya Idil fitri, baik saat imam menaiki mimbar maupun sesudahnya. Juga tidak ada iqamat, seruan atau apapun. Pada saat itu tidak ada azan atau iqamat. (Shahih Muslim No.1468)

             Hadis riwayat Ibnu Umar r.a. , ia berkata:

Bahwa Nabi, Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. , mereka melakukan Sholat Ied (Idil fitri dan Idil adha) sebelum khutbah. (Shahih Muslim No.1471)

             Hadis riwayat Abu Said Al-Khudri, ia berkata:

Bahwa Rasulullah selalu keluar pada hari raya raya Idil adha dan hari raya Idil fitri. Beliau memulai dengan Sholat. Setelah menyelesaikan Sholat dan mengucapkan salam, beliau berdiri menghadap kaum muslimin yang duduk di tempat Sholat mereka masing-masing. Jika beliau mempunyai keperluan yang perlu disampaikan, beliau akan tuturkan hal itu kepada kaum muslimin. Atau ada keperluan lain, maka beliau memerintahkannya kepada kaum muslimin. Beliau pernah bersabda (dalam salah satu khutbahnya di hari raya): Bersedekahlah kalian! bersedekahlah! Bersedekahlah! Dan ternyata mayoritas yang memberikan sedekah adalah kaum wanita. Setelah itu beliau berlalu. (Shahih Muslim No.1472)

             Hadis riwayat Ummu Athiyyah ra., ia berkata:

Nabi saw. memerintahkan kami untuk membolehkan gadis-gadis dan gadis-gadis pingitan keluar rumah dan beliau memerintahkan para wanita yang sedang haid agar menjauhi tempat Sholat kaum muslimin. (Shahih Muslim No.1473)

2. Dispensasi (keringanan) dalam bermain-main yang tidak mengandung maksiat pada hari-hari raya

             Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

Abu Bakar r.a. pernah datang ke rumahku ketika dua orang gadis Ansar berada di dekatku. Mereka saling tanya jawab dengan syair yang dilantunkan orang-orang Ansar pada hari Bu'ats (hari peperangan antara kabilah Aus dan Khazraj). Aisyah berkata: Sebenarnya mereka berdua bukanlah penyanyi. Abu Bakar r.a. berkomentar: Apakah ada nyanyian setan di rumah Rasulullah saw. Hal itu terjadi pada hari raya. Lalu Rasulullah saw. bersabda: Hai Abu Bakar r.a., sesungguhnya setiap kaum itu mempunyai hari raya dan ini adalah hari raya kita. (Shahih Muslim No.1479)

             Hadis riwayat Abu Hurairah ra., ia berkata:

Ketika orang-orang Habasyah sedang bermain-main dengan tombak-tombak mereka di hadapan Rasulullah saw. Umar r.a.  bin Khathab datang. Dia mengambil beberapa kerikil untuk melempari mereka, tetapi Rasulullah saw. mencegahnya: Hai Umar r.a. , biarkan mereka!. (Shahih Muslim No.1485)

 

“Ya Allah, maafkanlah kesalahan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dosa-dosa kedua ibu bapa kami, saudara-saudara kami serta sahabat-sahabat kami. Dan Engkau kurniakanlah rahmatMu kepada seluruh hamba-hambaMu. Ya Allah, dengan rendah diri dan rasa hina yang sangat tinggi. Lindungilah kami dari kesesatan kejahilan yang nyata mahupun yang terselindung. Sesungguhnya tiadalah sebaik-baik perlindung selain Engkau. Jauhkanlah kami dari syirik dan kekaguman kepada diri sendiri. Hindarkanlah kami dari kata-kata yang dusta. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berkuasa di atas setiap sesuatu.”